www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

Odbiory obiektów budowlanych prowadzone

przez Państwowa Straż Pożarną

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia inwestora lub osoby upoważnionej, przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym zajmując stanowisko w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, lub nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej, PSP powiadamia właściwego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagane dokumenty, które należy przedstawić w czasie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku:

1. Dokumentacja projektowa wraz z projektami branżowymi, uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeżeli projekt wymaga uzgodnienia).
2. Uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów, warunków technicznych i norm.
3. Decyzja - pozwolenie na budowę.
4. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami (jeżeli w obiekcie są takie urządzenia wymagane):
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
- stałych urządzeń gaśniczych,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu.
5. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną.
6.  Protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień,
- pomiar szczelności instalacji gazowej,
- protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych,
- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
7.  Protokoły z wykonanych zabezpieczeń:
- konstrukcji elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych.
8. Aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności ITB oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
9. Aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
10.Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U.Nr 80 poz. 563).
11.Drogi i kierunki ewakuacji powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą
PN-N-01256/02:1997.  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
12.W widocznym miejscu należy umieścić "Instrukcję postępowania na wypadek pożaru" wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02.

Obiekty, które wymagają uzgodnienia projektu budowlanego z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w stosunku do których  zajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną jest obligatoryjne to:

1.      Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

2.      Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

3.      Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m², zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

4.      Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mające ponad 50 miejsc noclegowych.

5.      Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m².

6.      Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m²,

b) występuje zagrożenie wybuchem.

7.      Garaże wielopoziomowe.

8.      Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

9.      Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

10.  Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

11.  Tunele o długości powyżej 100 m.

Wniosek inwestora lub użytkownika obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania  obiektu budowlanego znajduje się w załączniku.

Wniosek o dokonanie odbioru
 

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno