www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione!

   Pogorszenie pogody, tj. spadek temperatury i opady deszczu są naturalnym sprzymierzeńcem strażaków w ograniczeniu bezsensownego wypalania suchych traw. Z jednej strony następuje zmoczenie materiału palnego jakim jest sucha trawa, co uniemożliwia proces palenia, a także zniechęca osoby podpalające do realizowania tego procederu. Z drugiej strony natomiast powoduje zasilenie ziemi wodą i rozpoczęcie procesu rozwoju świeżych roślin, które miejmy nadzieję szybko przebiją się przez zasuszoną warstwę starej roślinności. Po okresie opadów deszczu, gdy pogoda poprawi się i temperatura wzrośnie, przewidujemy, że pożary suchych traw jeszcze będę się zdarzać, ale już nie na taką skalę jak dotychczas.
    Od początku roku do 30 marca, w działaniach gaszenia powstałych 359 pożarów suchych traw na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, brało udział ogółem 3373 strażaków i 645 pojazdów pożarniczych (274 strażaków i 66 pojazdów z KM PSP Krosno, 1492/274 OSP w KSRG i  1594/305 pozostałe OSP). Pożary traw i nieużytków rolnych objęły łącznie 711 hektarów powierzchni). W większości przypadków pożary suchych traw gasi się tłumicami, jednakże niejednokrotnie koniecznym było użycie wody, którą podawano 137 razy i zużyto 404 m3.  Największą powierzchnię wypalonych traw, tj. 251 ha, odnotowano na terenie gm. Chorkówka.

W tym miejscu po raz kolejny APELUJEMY do rozsądku ludzi mających w zamiarze robienie porządków wiosennych przy pomocy ognia, aby dobrze pomyśleli o skutkach  swojego działania.
 

Uregulowania prawne w zakresie wypalania roślinności.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. pkt 12. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109, poz. 719)

Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 4.1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
4)  rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
  5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

  
  

Więcej informacji w zakładce: UWAGA - Wypalanie traw

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno