www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    KM PSP Krosno ul. Niepodległości 6 38-402 Krosno

 

ZZS Florian

ZZS

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie w dniu 31.05.2000r. zawiązał się terenowy oddział Związku Zawodowego Strażaków "Florian".

Związek Zawodowy Strażaków „Florian” realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych statucie oraz inne zgodne z przepisami Konstytucji RP, innych ustaw, umów i międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

Celem Związku jest obrona praw, godności oraz interesów strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów PSP, a w szczególności:

1. Działania zmierzające do podnoszenia zaufania społeczeństwa do strażaków.

2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz stworzenia warunków umożliwiających stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

3. Wpływanie na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń.

4. Ochrona interesów zdrowotnych strażaków.

5. Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych strażaków.

6. Organizowanie przedsięwzięć związanych z wypoczynkiem i rekreacją.

7. Nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

8. Inne działania mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin.

Członkostwo Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Terenowego właściwego ze względu na miejsce pełnienia służby, pracy lub zamieszkania emeryta i rencisty. Członek Związku nie może być jednocześnie członkiem innego związku zawodowego strażaków.

Obecnie Związek Terenowy Strażaków „Florian” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie liczy 12 członków.

Do reprezentowania Terenowej Organizacji Związkowej ZZS „Florian” upoważniony jest wybrany w dniu 26 marca 2014 r. Zarząd Terenowy w składzie:

1. Przewodniczący – Urszula Rędziniak

2. Wiceprzewodniczący – Alfred Ceglarz

3. Wiceprzewodniczący – Marek Maciejowski

Design by Strony internetowe Krosno © 2007-2011 by KM PSP Krosno